Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden op de totstandkoming van alle overeenkomsten tussen cliënt en Golden Shine. Deze overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt heeft gevraagd om een behandeling en de uitvoerder van Golden Shine heeft aangegeven deze behandeling te zullen doen. Bij het gelezen hebben van de voorwaarden en akkoord bevonden door beide partijen, zal alleen een schriftelijk geschil in behandeling worden genomen.

Artikel 2 - Behandelingen en inlichtingen

Golden Shine zal de behandelingen uitvoeren naar het beste inzicht en het vermogen van het ambachtelijk werk voor de op dat moment bekende stand der wetenschap en gebruik maken van deugdelijke materialen en middelen.

Beautysalon Golden Shine zal de cliënt vooraf inlichten over de aard en de omvang van de behandeling, de verwachte resultaten en de mogelijke risico’s.

Golden Shine zal de cliënt informatie vragen die van belang is voor de uitvoering van de behandelingen. Golden Shine zal van te voren financiële consequenties op aanvullingen van de behandelingen aangeven.

Artikel 3 - Afspraken

Gemaakte afspraken dienen tijdig te worden geannuleerd, d.w.z. 24 uur voor de aanvang van behandeling. Indien de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, staat Golden Shine in het recht om de kosten in rekening brengen. Bij annuleringen binnen 24 uur zal er gekeken worden naar de aard van de annulering. Indien ‘overmacht’ wordt er verwezen naar de wet en de jurispondentie hieromtrent, er zullen dan geen kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 4 – Betaling

De cliënt dient na de behandeling de betaling direct contact te voldoen. Alleen van te voren gemaakte afspraken over betaling in termijnen worden gehonoreerd.

Bij een reeks behandelingen kan Golden Shine een voorschot van 50% vragen. Het resterend bedrag zal bij de laatste behandeling worden verrekend.

Artikel 5 – Verplichtingen van de cliënt

De cliënt dient voorafgaand aan de afspraak tijdig zijn specifieke wensen door te geven.

De cliënt dient alle noodzakelijke informatie te verstrekken die van belang zijn voor de behandeling.

De cliënt dient kennis genomen te hebben van de voorschriften die van belang zijn voor de behandeling die staan vermeld op de site.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Golden Shine is tegenover de cliënt aansprakelijk voor eventuele schade die door een tekortkoming aan de behandelaar zijn toe te rekenen.

Golden Shine is niet aansprakelijk bij schade, welke aard dan ook, ontstaan doordat de cliënt belangrijke informatie heeft weggelaten zoals medicijngebruik, relevante lichamelijke aandoeningen, werkzaamheden of overige vrijetijdsactiveiten of door het niet handelen conform de voorschriften die staan vermeld op de site.

Golden Shine is niet aansprakelijk voor de reactie van het lichaam van de cliënt na de behandeling, maar kan hier wel in adviseren.

Beautysalon Golden Shine is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

De cliënt is tegenover Golden Shine aansprakelijk voor eventuele schade die door zijn gedragingen of tekortkomingen zijn veroorzaakt.

Artikel 8 – Klachten

Klachten dienen binnen 4 dagen schriftelijk kenbaar gemaakt te worden door de cliënt. Golden Shine zal de klacht beantwoorden en zal eventuele tekortkomingen binnen een redelijk termijn herstellen.

Indien er een geschil ontstaat tussen cliënt en Beautysalon Golden Shine, dan zal het geschil voorgelegd worden aan de geschillencommissie.

Artikel 9 – Gedragingen

De cliënt dient zich te allen tijde deugdelijk te gedragen in de salon van Golden Shine, ongehoord gedrag zal niet getolereerd worden. Nagelaten de aard van de waarschuwing, zal de toegang ontzegd worden en eventuele stappen ondernomen worden.

0